Tämä on Black Axilla Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

Black Axilla Oy
Käkölänraitti 9
21100 Naantali

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ville Harju
escapeaxilla@gmail.com

 

3. Henkilötietojen kerääminen

Keräämme ja käsittelemme muun muassa seuraavia henkilötietoja:

 • henkilön nimi, asema, suhde edustettavaan yritykseen sekä yhteystiedot
  (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
 • palvelua ja tilausta koskevat tiedot, maksutiedot sekä laskutustiedot
 • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle
on:
Palvelun tarjoaminen
Käsittelemme henkilötietoja tarjotaksemme ja toimittaaksemme palvelua. Tässä
tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu sinun ja Black Axilla Oy:n väliseen
sopimukseen.

Markkinointi
Käsittelemme tietoja tiedottaaksemme sinulle uusista palveluista sekä uutiskirjeiden
ja myyntimateriaalin lähettämiseksi. Voimme käsitellä tietojasi myös
markkinointitutkimuksia ja asiakaskyselyitä varten.

Laki
Henkilötietoja käsitellään lakisääteisten ja viranomaiskäsittelyyn (esim
veroviranomainen) liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen
ylläpito sekä asianmukainen kaupallinen toiminta ja markkinointi.

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla
lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen
kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas
luovuttaa tietojaan.

 

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä
osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
Black Axilla Oy ei myy, vuokraa eikä luovuta henkilötietoja muille osapuolille. Black
Axilla Oy voi olla velvollinen luovuttamaan henkilötietoja, mikäli sovellettava laki tai
asetus tai oikeus- tai hallintoviranomaisen pyyntö tätä edellyttää.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle,
kun toimeksiantoa hoitava yhteistyökumppanimme on sijoittunut näiden alueiden
ulkopuolelle. Tällöin huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen
oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön,
kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016), mukaisesti.
Esimerkiksi meidän markkinoinnin palveluntarjoaja voi siirtää henkilötietoja EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle palvelun tuottamisen yhteydessä. Tässä tapauksessa
henkilötietojen asianmukaiset suojatoimet on toteutettu siten, että palveluntarjoaja on
sitoutunut Yhdysvaltojen ja EU:n väliseen ns. Privacy Shield – järjestelyyn tai
käytämme EU:n komission hyväksymiä tietosuojan mallisopimuslausekkeita. Lue
Privacy Shield järjestelystä täältä https://www.privacyshield.gov/welcome.

 

7. Evästeet

escapebowler.fi -verkkosivuston vierailijoista voidaan kerätä tietoa ja sivustolla
voidaan käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat
sivuston vierailijan päätelaitteelle. Käytämme evästeitä parantaaksemme sivustomme
käyttökokemusta, arvioidaksemme käytettyä sisältöä ja tukeaksemme markkinointia.
Evästeiden avulla kerätty tieto on anonyymia, eikä niiden avulla voi saada tietoa
yksittäisestä tunnistettavasta henkilöstä. Evästeiden avulla voidaan kerätä
esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • Käyttäjän IP-osoite
 • Vierailun kellonaika
 • Vieraillut sivut ja vierailun kesto
 • Käytetty selaintyyppi tai päätelaitteen käyttöjärjestelmä
 • Mistä käyttäjä on tullut sivustolle ja mihin käyttäjä siirtyy sivuston käyttämisen
  jälkeen

Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää esimerkiksi kohdennettuun
mainontaan Googlen kumppanuusverkostossa.

Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet
selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden
käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla
käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-
palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan
asiaankuuluvasti. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien
käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja
käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden
työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Sinun oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut
tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon
täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia
niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen Black Axilla Oy /
Tietoturva, Käkölänraitti 9, 21100 Naantali. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa
pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden
kuluessa).
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on
muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen
käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti
osoitteeseen Black Axilla Oy / Tietoturva, Käkölänraitti 9, 21100 Naantali.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa
säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).